NOVOSTI

Pretraži
03.09.2007.

Novi PravilnikIzašao je novi Pravilnik o obliku i načinu vođenja Poslovne knjige u ugostiteljskim objektima Sl.Gl.RS broj 76 od 28. avgusta 2007. godine u kome je objavljen potpuno novi obrazac Poslovne knjige u ugostiteljskim objektima (obrazac PKU) koja sadrži sljedeće kolone: redni broj, datum knjiženja, opis, zaduženje, razduženje. Pored toga potpuno je novo sačinjavanje kalkulacije cijena (obrazac KL) koja se sačinjava za svaku nabavku pića i hrane, pri čemu se prodajna vrijednost unosi u KPU kao zaduženje a vrijednost prodate hrane i pića sa trake registar kase kao razduženje. Ugostitelj je dužan da svakodnevno vodi Dnevni list šanka za nabavljeno i prodato piće (do sada je to bio List dnevnog prometa ugostitelja), a oni koji pripremaju i prodaju hranu su obavezni vodi još i Dnevni list kuhinje za repromaterijal i realizovanu hranu (obrazac DLK).
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 6.9.2007. a usklađivanje sa njegovim odredbama, ugostitelji su dužni izvršiti u roku od 30 dana.

ARHIVA NOVOSTI