KALKULATORI
Plata za puno radno vrijeme


Bruto plataB=KMB=N+D+P, ako je N<=(O+U)*0.69, onda B=N/0.69, ako je N>(O+U)*0.69, onda B=(N-(O+U)*0.08)/0.61
Ukupni doprinosiD=KMD=B*31%
Doprinosi za PIOPIO=KMPIO-18.5%
Doprinosi za ZDRZDR=KMZDR-10.2%
Doprinosi za DJDJ=KMDJ-1.70%
Doprinosi za NZNZ=KMNZ-0.6%
Lični odbitakO=KMako je O>B onda je O=B
Umanjenje po poreskoj karticiU=KMako je O+U>B onda je U=B-O
PorezP=KMP=(B-(O+U))*8%
Neto plata:N=KMN=B-D-P
Doprinos za solidarnost:S=KMS=N*0.25%
Isplata radniku:I=KMI=N-S
Ukupne obaveze: KM

Najniža plata u Republici Srpskoj od 1.1.2024. godine iznosi 900 KM. Lični odbitak je 1000 KM. Poreska osnovica je bruto plata umanjena za lični odbitak. Ukupni doprinosi 31%.Plata za nepuno radno vrijeme


Radno vrijeme kod ovog poslodavcaRV=h
Radno vrijeme kod drugih poslodavaca RV2=hVažna napomena: Ako je radnik zaposlen kod više poslodavaca i ako se isplaćuju plate veće od minimalne ovaj obračun ne mora biti tačan, jer iznos doplate doprinosa zavisi od obračuna plate kod drugog poslodavca.
KoeficijentK=K=RV/(RV+RV2)
Bruto plataB=KMB=N+D+P. Ako je N<900, onda je B=(N-(O+U)*0.08+D)/0.92. Ako je N>900 i N<=(O+U)*0.69, onda B=N/0.69. Ako je N>(O+U)*0.69, onda B=(N-(O+U)*0.08)/0.61
Ukupni doprinosiD=KMD=B*31%, ako je D<416.72, onda je D=416.72*K
Doprinosi za PIOPIO=KMPIO-18.5%
Doprinosi za ZDRZDR=KMZDR-10.2%
Doprinosi za DJDJ=KMDJ-1.70%
Doprinosi za NZNZ=KMNZ-0.6%
Lični odbitakO=KMO=1000*RV/8 (ako je O>B onda je O=B)
Umanjenje po poreskoj karticiU=KMako je O+U>B onda je U=B-O
PorezP=KMP=(B-(O+U))*8%
Neto plata:N=KMN=B-D-P
Doprinos za solidarnost:S=KMS=N*0.25%
Isplata radniku:I=KMI=N-S
Ukupne obaveze: KM

Najniža plata u Republici Srpskoj od 1.1.2024. godine iznosi 900 KM. Lični odbitak je 1000 KM srazmjerno radnom vremenu. Poreska osnovica je bruto plata umanjena za lični odbitak. Ukupni doprinosi 31%.Plata s minulim radom i toplim obrokom


Radno vrijeme sati dnevno RV=h
Bruto osnovna plataBO=KMAko je N<(O+U)*0.69, onda je BO=(N/0.69-TO)/(1+0.3*ST/100), ako je N>(O+U)*0.69, onda je BO=((N-(O+U)*0.08)/0.61-TO)/(1+0.3*ST/100)
StažST= godine
Bruto minuli radMR=KMMR=BO*ST*0.3%
Bruto topli obrok i regresTO=KMUnesite mjesečni iznos toplog obroka i regresa. Minimalni bruto iznos toplog obroka dnevno je 16.46 KM.
Bruto ukupnoB=KMB=BO+MR+TO, B=D+P+N, B=(N-(O+U)*0.08)/0.61
DoprinosiD=KMD=B*31%, PIO-18.5%, ZDR-10.2%, DJ-1.70%, NEZAP-0.6%, ako je RV<8 i D<416.72, onda je D=416.72
Lični odbitakO=KMO=1000*RV/8 (ako je O>B onda je O=B)
Umanjenje po poreskoj karticiU=KMako je O+U>B onda je U=B-O
PorezP=KMP=(B-(O+U))*8%
Neto plata:N=KMN=B-D-P
Doprinos za solidarnost:S=KMS=N*0.25%
Isplata radniku:I=KMI=N-S
Ukupne obaveze: KM

Minuli rad je uvećanje osnovne plate za 0,3% za svaku navršenu godinu staža. Isplata toplog obroka od 12.5.2022. godine iznosi 0,85% prosječne bruto plate za prethodnu godinu za svaki radni dan.Plata s minulim radom i toplim obrokom za tekstilnu industriju


Radno vrijeme sati dnevno RV=h
Prosječna bruto plataPB=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
Fiksni doprinosiDf=KMDf=PB*0.25*0.31
Bruto osnovna plataBO=KMAko je PB>(N-80)/0.61, onda je BO=(((N-(O+U)*0.08)+Df)/0.92-TO)/(1+0.3*ST/100), ako je PB<=(N-80)/0.61, onda je BO=((N-(O+U)*0.08)/0.61-TO)/(1+0.3*ST/100)
StažST= godine
Bruto minuli radMR=KMMR=BO*ST*0.3%
Bruto topli obrok i regresTO=KMUnesite mjesečni iznos toplog obroka i regresa.
Bruto ukupnoB=KMB=BO+MR+TO, B=D+P+N, ako je PB>B, onda je B=(N-(O+U)*0.08+Df)/0.92, ako je PB<=B, onda je B=(N-(O+U)*0.08)/0.61
DoprinosiD=KMAko je B < PB, D=Df, ako je B >= PB, onda D=B*31%
Lični odbitakO=KMO=1000*RV/8 (ako je O>B onda je O=B)
Umanjenje po poreskoj karticiU=KMako je O+U>B onda je U=B-O
PorezP=KMP=(B-(O+U))*8%
Neto plata:N=KMN=B-D-P
Doprinos za solidarnost:S=KMS=N*0.25%
Isplata radniku:I=KMI=N-S
Ukupne obaveze: KM

Minuli rad je uvećanje osnovne plate za 0,3% za svaku navršenu godinu staža. Isplata toplog obroka od 12.5.2022. godine iznosi 0,85% prosječne bruto plate za prethodnu godinu za svaki radni dan.Menadžerski ugovor / Dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa


Bruto plataB=KMB=N/0.6003, B=N+D+P
DoprinosiD=KMD=B*31%, PIO-18.5%, ZDR-10.2%, DJ-1.70%, NEZAP-0.6%
PorezP=KMP=(B-D)*13%
Isplata:N=KMN=B-D-P
Ukupne obaveze: KM

Ovaj obračun važi za člana privrednog društva ili druge organizacije, odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa, prokurista, a koji po tom osnovu primaju naknadu. Obračun, takođe, važi za lica koja su izabrana za javne ili druge dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa, kao i za članove upravnog ili nadzornog odbora.Ugovor o djelu / Dopunski rad


Bruto naknadaB=KMB=N+D+P, B=N/0.70905
Doprinosi PIOD=KMD=B*18.5%
DohodakDH=KMDH=B-D
PorezP=KMP=DH*13%
Neto naknadaN=KMN=B-(D+P), N=B*0.70905
Ukupne obaveze: KMAutorski ugovor


Bruto naknadaB=KMB=N+D+P, B=N/(0.685+T*0.0013)
DoprinosiD=KMD=B*18.5%
Normirani troškoviT=%
Normirani troškoviNT=KM
PorezP=KMP=B*(100-T)/100*13%
Neto naknadaN=KMN=B-D-P
Ukupne obaveze: KMČlan 2. Pravilnik o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih prava... (Sl.Gl. 98/15,17/22):
1) u visini od 60% od ukupnog prihoda za vajarska djela, tapiserije, umjetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umjetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umjetničku obradu tekstila (tkani tekstil, štampani tekstil i sl.),
2) u visini od 50% od ukupnog prihoda za slikarska djela, grafička djela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umjetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umjetnička rješenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička djela, usmeno i pisano prevođenje, muzička i kinematografska djela i restauratorska i konzervatorska djela u oblasti kulture i umjetnosti, za izvođenje umjetničkih djela (sviranja i pjevanja, pozorišna i filmska gluma, recitovanja), snimanja filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu i
3) u visini od 40% od ukupnog prihoda za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u t. 1) i 2).Privremeni i povremeni poslovi


Bruto primanjeB=KMB=N+D+P, B=N/0.62031
DoprinosiD=KMD=B*28.7%
DohodakDH=KMDH=B-D
PorezP=KMP=DH*13%
Neto plataN=KMN=B-(D+P), N=B*0.62031
Ukupne obaveze: KMZAKUP pokretne ili nepokretne imovine


Bruto zakupninaB=KMB=N/0.896
Normirani troškovi 20%T=KMT=B*20%
DohodakDH=KMDH=B-T
PorezP=KMP=DH*13%
Neto zakupninaN=KMN=B-P
Ukupne obaveze: KMOstali dohodak


Ukupan prihodB=KM
Priznati rashodiT=KM
DohodakDH=KMDH=B-T
PorezP=KMP=DH*13%
Dohodak posle oporezivanjaN=KMN=(B-T)*0.87
Ukupne obaveze: KMDoprinosi nekomercijalno gazdinstvo


GodinaGOD=godinaGodina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plataPBP=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
OsnovicaO=KMO=PBP*20%. Mjesečna osnovica iznosi 20% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
Doprinos za zdravstveno osiguranjeZ=KMOd 2022. godina Z=O*10.2%, ranije Z=O*12%
Ukupno za godinu danaU=KMU=Z*12
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za lice koje je isključivo poljoprivrednik (17/40), nezaposleno lice (17/40), dobrovoljnog osiguranika na PIO (17/50) ili samostalni preduzetnik (17/40). Penzioner (17/50) plaća 1% na iznos penzije, a zaposleno lice plaća 1% na bruto platu.Doprinosi komercijalno gazdinstvo (45/37) - osiguranici na PIO


GodinaGOD=godinaGodina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plataPBP=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
OsnovicaO=KMO=PBP*30%. Mjesečna osnovica iznosi 30% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
Doprinos za PIOP=KMP=O*18.5%
Doprinos za zdravstveno osiguranjeZ=KMOd 2022. godina Z=O*10.2%, ranije Z=O*12%
Ukupno za godinu danaU=KMU=(Z+P)*12
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za lice koje je osiguranik na PIO isključivo poljoprivrednik ili nezaposleno lice. Zaposlena lica (55/56) plaćaju samo zdravstveno osiguranje i to u iznosu 2% na bruto platu. Penzioneri preko 65. godina (55/56) plaćaju zdravstveno osiguranje u iznosu 2% na penziju a penzioneri do 65. godina (45/49) plaćaju PIO u iznosu 2% i zdravstveno osiguranje 2% na penziju.Doprinosi komercijalno gazdinstvo (55/55) - nisu osiguranici na PIO


GodinaGOD=godinaGodina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plataPBP=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
OsnovicaO=KMO=PBP*30%. Mjesečna osnovica iznosi 30% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
Doprinos za zdravstveno osiguranjeZ=KMOd 2022. godina Z=O*10.2%, ranije Z=O*12%
Ukupno za godinu danaU=KMU=Z*12
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za lice koje nije osiguranik na PIO i pripada jednoj od sledećih grupa: isključivo poljoprivrednik, nezaposleno lice, dobrovoljni osiguranik na PIO, samostalni preduzetnik.Doprinosi za vlasnika preduzetničke radnje


GodinaGOD=godinaGodina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plataPBP=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
OsnovicaO=KMO=PBP*60%. Mjesečna osnovica iznosi 60% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
DoprinosiD=KMOd 2022. godina D=O*31%, ranije D=O*32.80%
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za vlasnike preduzetničkih radnji koji djelatnost obavljaju kao osnovno zanimanje i pri čemu prema Zakonu o doprinosima djelatnost kojom se bave nije iz grupe profesionalnih zanimanja.Doprinosi za profesionalno zanimanje


GodinaGOD=godinaGodina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plataPBP=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
OsnovicaO=KMO=PBP*100%. Mjesečna osnovica iznosi 100% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
DoprinosiD=KMOd 2022. godina D=O*31%, ranije D=O*32.80%
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, a prema Zakonu o doprinosima (član 3. stav 3.) to su lica koja samostalno u vidu zanimanja i na osnovu posebne licence nadležnog organa ili organizacije obavljaju djelatnost isključivo na osnovu stečenog zanimanja (profesije), kao što su: advokati, notari, inženjeri, arhitekti, poreski savjetnici, tumači, računovođe, prevodioci i druga slična zanimanja pod uslovom da: 1) tu djelatnost ne obavljaju na privremenom osnovu i 2) nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na penziju.Nalaženje datuma pune godine staža


Godine (prethodna zaposlenja)GG=
Mjeseci (prethodna zaposlenja)MM=
Dani (prethodna zaposlenja)DD=
Ukupna staž (prethodna zaposlenja)S=GG MM DD
Datum novog zaposlenjaDZ=dd.mm.gggg
Datum obračuna staža novog zaposlenjaDZN=dd.mm.gggg
Staž od DZ do DZNSTZ=GG MM DD
Ukupan stažST=GG MM DD
Sledeći datum pune godine ukupnog stažaDS=dd.mm.gggg
Ukupne obaveze: KMPoreska kamata


DugI=KM
Datum dospijećaD1=dd.mm.gggg
Datum plaćanjaD2=dd.mm.gggg
Stopa 0.06%K6=KM dana do 31.12.2011. godine.
Stopa 0.04%K4=KM dana u periodu od 01.01.2012. do 16.08.2013. godine.
Stopa 0.03%K3=KM dana od 17.08.2013. godine.
Ukupne obaveze: KMObračun PDV-a


Iznos osnoviceOS=KM
PDV 17%PDV=KM
Iznos sa PDV-omUP=KM
Ukupne obaveze: KM