Poslednje ažuriranje: 27.01.2016.

Porez po odbitku od prihoda koje strano pravno lice ostvari u Republici Srpskoj


Porez po odbitku obračunava se i plaća pri isplati prihoda stranom pravnom licu primjenom stope 10% na iznos prihoda stranog pravnog lica, ukoliko ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno, na sledeće prihode:
- dividende i udjela u dobiti
- kamate,
- naknade po osnovu autorskog prava i srodnih prava i prava intelektualne svojine (prava na reprodukciju književnih, umjetničkih, naučnih i kinematografskih djela, patente, licence, prava na upotrebu imena, dizajn, model, zaštitni znak, nacrt, plan i druga slična prava),
- za izvođenje estradnog, zabavnog, umjetničkog ili sportskog programa u Republici Srpskoj,
- za istraživanje tržišta, reklamu i promociju, rukovođenje, konsalting, poresko i poslovno savjetovanje, revizorske, računovodstvene i pravne usluge,
- za premije osiguranja za osiguranje ili reosiguranje od rizika u Republici Srpskoj,
- za telekomunikacione usluge između Republike Srpske i strane države i
- za zakup pokretne imovine.

Porez po odbitku plaća se i za prihod od usluga koje plaća rezident Republike Srpske rezidentu države sa kojom BiH nema zaključen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Napomena: U prethodnom Zakonu o porezu na dobit stajalo je da se porez po odbitku plaća za vršenje drugih usluga u Republici Srpskoj. U novom Zakonu ovakve odredbe nema, što znači da se porez po odbitku plaća isključivo na pobrojane prihode u članu 45, osim kada nema zaključenog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i tada se plaća na sve usluge.
Prema prethodnom Zakonu o poreza na dobit isplate dividenti i udjela u dobiti nisu bile predmet oporezivanja porezom po odbitku.


Propisi: