KALKULATORI


Kalkulatori su besplatni, ali ukoliko smatrate da vam koriste u poslovanju i ako želite da platite uslugu koju vam pružamo možete iznos koji sami odredite uplatiti na žiro račun 567-343-11000305-43 (primalac: KontoProm d.o.o. Bijeljina). U svrhu plaćanja navedite ZA KALKULATOR i email adresu na koju želite da dostavimo fakturu. Pitanja, sugestije za unapređenje kalkulatora i dodavanje novih kalkulatora možete slati na email adresu: info@kontoprom.com.Plata za puno radno vrijeme


Bruto plataB=KMB=N+D+P, ako je N<=(O+U)*0.69, onda B=N/0.69, ako je N>(O+U)*0.69, onda B=(N-(O+U)*0.08)/0.61
Ukupni doprinosiD=KMD=B*31%
Doprinosi za PIOPIO=KMPIO-18.5%
Doprinosi za ZDRZDR=KMZDR-10.2%
Doprinosi za DJDJ=KMDJ-1.70%
Doprinosi za NZNZ=KMNZ-0.6%
Lični odbitakO=KMako je O>B onda je O=B
Umanjenje po poreskoj karticiU=KMako je O+U>B onda je U=B-O
PorezP=KMP=(B-(O+U))*8%
Neto plata:N=KMN=B-D-P
Doprinos za solidarnost:S=KMS=N*0.25%
Isplata radniku:I=KMI=N-S
Ukupne obaveze: KM

Najniža plata u Republici Srpskoj od 1.1.2023. godine iznosi 700 KM. Lični odbitak je 1000 KM. Poreska osnovica je bruto plata umanjena za lični odbitak. Ukupni doprinosi 31%.Plata za nepuno radno vrijeme


Radno vrijeme kod ovog poslodavcaRV=h
Radno vrijeme kod drugih poslodavaca RV2=hVažna napomena: Ako je radnik zaposlen kod više poslodavaca i ako se isplaćuju plate veće od minimalne ovaj obračun ne mora biti tačan, jer iznos doplate doprinosa zavisi od obračuna plate kod drugog poslodavca.
KoeficijentK=K=RV/(RV+RV2)
Bruto plataB=KMB=N+D+P. Ako je N<700, onda je B=(N-(O+U)*0.08+D)/0.92. Ako je N>700 i N<=(O+U)*0.69, onda B=N/0.69. Ako je N>(O+U)*0.69, onda B=(N-(O+U)*0.08)/0.61
Ukupni doprinosiD=KMD=B*31%, ako je D<315.08.03, onda je D=315.08*K
Doprinosi za PIOPIO=KMPIO-18.5%
Doprinosi za ZDRZDR=KMZDR-10.2%
Doprinosi za DJDJ=KMDJ-1.70%
Doprinosi za NZNZ=KMNZ-0.6%
Lični odbitakO=KMO=1000*RV/8 (ako je O>B onda je O=B)
Umanjenje po poreskoj karticiU=KMako je O+U>B onda je U=B-O
PorezP=KMP=(B-(O+U))*8%
Neto plata:N=KMN=B-D-P
Doprinos za solidarnost:S=KMS=N*0.25%
Isplata radniku:I=KMI=N-S
Ukupne obaveze: KM

Najniža plata u Republici Srpskoj od 1.1.2023. godine iznosi 700 KM. Lični odbitak je 1000 KM srazmjerno radnom vremenu. Poreska osnovica je bruto plata umanjena za lični odbitak. Ukupni doprinosi 31%.Plata s minulim radom i toplim obrokom


Radno vrijeme sati dnevno RV=h
Bruto osnovna plataBO=KMAko je N<(O+U)*0.69, onda je BO=(N/0.69-TO)/(1+0.3*ST/100), ako je N>(O+U)*0.69, onda je BO=((N-(O+U)*0.08)/0.61-TO)/(1+0.3*ST/100)
StažST= godine
Bruto minuli radMR=KMMR=BO*ST*0.3%
Bruto topli obrok i regresTO=KMUnesite mjesečni iznos toplog obroka i regresa. Minimalni bruto iznos toplog obroka dnevno je 14.71 KM.
Bruto ukupnoB=KMB=BO+MR+TO, B=D+P+N, B=(N-(O+U)*0.08)/0.61
DoprinosiD=KMD=B*31%, PIO-18.5%, ZDR-10.2%, DJ-1.70%, NEZAP-0.6%, ako je RV<8 i D<315.08, onda je D=315.08
Lični odbitakO=KMO=1000*RV/8 (ako je O>B onda je O=B)
Umanjenje po poreskoj karticiU=KMako je O+U>B onda je U=B-O
PorezP=KMP=(B-(O+U))*8%
Neto plata:N=KMN=B-D-P
Doprinos za solidarnost:S=KMS=N*0.25%
Isplata radniku:I=KMI=N-S
Ukupne obaveze: KM

Minuli rad je uvećanje osnovne plate za 0,3% za svaku navršenu godinu staža. Isplata toplog obroka od 12.5.2022. godine iznosi 0,85% prosječne bruto plate za prethodnu godinu za svaki radni dan.Plata s minulim radom i toplim obrokom za tekstilnu industriju


Radno vrijeme sati dnevno RV=h
Prosječna bruto plataPB=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
Fiksni doprinosiDf=KMDf=PB*0.25*0.31
Bruto osnovna plataBO=KMAko je PB>(N-80)/0.61, onda je BO=(((N-(O+U)*0.08)+Df)/0.92-TO)/(1+0.3*ST/100), ako je PB<=(N-80)/0.61, onda je BO=((N-(O+U)*0.08)/0.61-TO)/(1+0.3*ST/100)
StažST= godine
Bruto minuli radMR=KMMR=BO*ST*0.3%
Bruto topli obrok i regresTO=KMUnesite mjesečni iznos toplog obroka i regresa. Minimalni bruto iznos toplog obroka dnevno je 14.71 KM.
Bruto ukupnoB=KMB=BO+MR+TO, B=D+P+N, ako je PB>B, onda je B=(N-(O+U)*0.08+Df)/0.92, ako je PB<=B, onda je B=(N-(O+U)*0.08)/0.61
DoprinosiD=KMAko je B < PB, D=Df, ako je B >= PB, onda D=B*31%
Lični odbitakO=KMO=1000*RV/8 (ako je O>B onda je O=B)
Umanjenje po poreskoj karticiU=KMako je O+U>B onda je U=B-O
PorezP=KMP=(B-(O+U))*8%
Neto plata:N=KMN=B-D-P
Doprinos za solidarnost:S=KMS=N*0.25% Napomena: Prema Zakonu o fondu solidarnosti osnovica za obračun doprinosa jeste neto plata, te s obzirom na to da su izmjenama Zakona o radu od 1.1.2022. godine iz definicije plate isključena druga primanja po osnovu radnog odnosa, poslodavci imaju pravo iz osnovice za obračun doprinosa za solidarnost isključiti neto koje se odnosi na topli obrok, prevoz, regres, dnevnice i druga primanja. Naš kalkulator obračunava doprinos za solidarnost na ukupnu neto isplatu.
Isplata radniku:I=KMI=N-S
Ukupne obaveze: KM

Minuli rad je uvećanje osnovne plate za 0,3% za svaku navršenu godinu staža. Isplata toplog obroka od 12.5.2022. godine iznosi 0,85% prosječne bruto plate za prethodnu godinu za svaki radni dan.Menadžerski ugovor / Dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa


Bruto plataB=KMB=N/0.6003, B=N+D+P
DoprinosiD=KMD=B*31%, PIO-18.5%, ZDR-10.2%, DJ-1.70%, NEZAP-0.6%
PorezP=KMP=(B-D)*13%
Isplata:N=KMN=B-D-P
Ukupne obaveze: KM

Ovaj obračun važi za člana privrednog društva ili druge organizacije, odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa, prokurista, a koji po tom osnovu primaju naknadu. Obračun, takođe, važi za lica koja su izabrana za javne ili druge dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa, kao i za članove upravnog ili nadzornog odbora.Ugovor o djelu / Dopunski rad


Bruto naknadaB=KMB=N+D+P, B=N/0.70905
Doprinosi PIOD=KMD=B*18.5%
DohodakDH=KMDH=B-D
PorezP=KMP=DH*13%
Neto naknadaN=KMN=B-(D+P), N=B*0.70905
Ukupne obaveze: KMAutorski ugovor


Bruto naknadaB=KMB=N+D+P, B=N/(0.685+T*0.0013)
DoprinosiD=KMD=B*18.5%
Normirani troškoviT=%
Normirani troškoviNT=KM
PorezP=KMP=B*(100-T)/100*13%
Neto naknadaN=KMN=B-D-P
Ukupne obaveze: KMČlan 2. Pravilnik o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih prava... (Sl.Gl. 98/15,17/22):
1) u visini od 60% od ukupnog prihoda za vajarska djela, tapiserije, umjetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umjetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umjetničku obradu tekstila (tkani tekstil, štampani tekstil i sl.),
2) u visini od 50% od ukupnog prihoda za slikarska djela, grafička djela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umjetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umjetnička rješenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička djela, usmeno i pisano prevođenje, muzička i kinematografska djela i restauratorska i konzervatorska djela u oblasti kulture i umjetnosti, za izvođenje umjetničkih djela (sviranja i pjevanja, pozorišna i filmska gluma, recitovanja), snimanja filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu i
3) u visini od 40% od ukupnog prihoda za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u t. 1) i 2).Privremeni i povremeni poslovi


Bruto primanjeB=KMB=N+D+P, B=N/0.62031
DoprinosiD=KMD=B*28.7%
DohodakDH=KMDH=B-D
PorezP=KMP=DH*13%
Neto plataN=KMN=B-(D+P), N=B*0.62031
Ukupne obaveze: KMZAKUP pokretne ili nepokretne imovine


Bruto zakupninaB=KMB=N/0.896
Normirani troškovi 20%T=KMT=B*20%
DohodakDH=KMDH=B-T
PorezP=KMP=DH*13%
Neto zakupninaN=KMN=B-P
Ukupne obaveze: KMOstali dohodak


Ukupan prihodB=KM
Priznati rashodiT=KM
DohodakDH=KMDH=B-T
PorezP=KMP=DH*13%
Dohodak posle oporezivanjaN=KMN=(B-T)*0.87
Ukupne obaveze: KMDoprinosi nekomercijalno gazdinstvo


GodinaGOD=godinaGodina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plataPBP=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
OsnovicaO=KMO=PBP*20%. Mjesečna osnovica iznosi 20% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
Doprinos za zdravstveno osiguranjeZ=KMOd 2022. godina Z=O*10.2%, ranije Z=O*12%
Ukupno za godinu danaU=KMU=Z*12
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za lice koje je isključivo poljoprivrednik (17/40), nezaposleno lice (17/40), dobrovoljnog osiguranika na PIO (17/50) ili samostalni preduzetnik (17/40). Penzioner (17/50) plaća 1% na iznos penzije, a zaposleno lice plaća 1% na bruto platu.Doprinosi komercijalno gazdinstvo (45/37) - osiguranici na PIO


GodinaGOD=godinaGodina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plataPBP=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
OsnovicaO=KMO=PBP*30%. Mjesečna osnovica iznosi 30% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
Doprinos za PIOP=KMP=O*18.5%
Doprinos za zdravstveno osiguranjeZ=KMOd 2022. godina Z=O*10.2%, ranije Z=O*12%
Ukupno za godinu danaU=KMU=(Z+P)*12
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za lice koje je osiguranik na PIO isključivo poljoprivrednik ili nezaposleno lice. Zaposlena lica (55/56) plaćaju samo zdravstveno osiguranje i to u iznosu 2% na bruto platu. Penzioneri preko 65. godina (55/56) plaćaju zdravstveno osiguranje u iznosu 2% na penziju a penzioneri do 65. godina (45/49) plaćaju PIO u iznosu 2% i zdravstveno osiguranje 2% na penziju.Doprinosi komercijalno gazdinstvo (55/55) - nisu osiguranici na PIO


GodinaGOD=godinaGodina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plataPBP=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
OsnovicaO=KMO=PBP*30%. Mjesečna osnovica iznosi 30% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
Doprinos za zdravstveno osiguranjeZ=KMOd 2022. godina Z=O*10.2%, ranije Z=O*12%
Ukupno za godinu danaU=KMU=Z*12
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za lice koje nije osiguranik na PIO i pripada jednoj od sledećih grupa: isključivo poljoprivrednik, nezaposleno lice, dobrovoljni osiguranik na PIO, samostalni preduzetnik.Doprinosi za vlasnika preduzetničke radnje


GodinaGOD=godinaGodina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plataPBP=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
OsnovicaO=KMO=PBP*60%. Mjesečna osnovica iznosi 60% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
DoprinosiD=KMOd 2022. godina D=O*31%, ranije D=O*32.80%
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za vlasnike preduzetničkih radnji koji djelatnost obavljaju kao osnovno zanimanje i pri čemu prema Zakonu o doprinosima djelatnost kojom se bave nije iz grupe profesionalnih zanimanja.Doprinosi za profesionalno zanimanje


GodinaGOD=godinaGodina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plataPBP=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
OsnovicaO=KMO=PBP*100%. Mjesečna osnovica iznosi 100% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
DoprinosiD=KMOd 2022. godina D=O*31%, ranije D=O*32.80%
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, a prema Zakonu o doprinosima (član 3. stav 3.) to su lica koja samostalno u vidu zanimanja i na osnovu posebne licence nadležnog organa ili organizacije obavljaju djelatnost isključivo na osnovu stečenog zanimanja (profesije), kao što su: advokati, notari, inženjeri, arhitekti, poreski savjetnici, tumači, računovođe, prevodioci i druga slična zanimanja pod uslovom da: 1) tu djelatnost ne obavljaju na privremenom osnovu i 2) nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na penziju.Nalaženje datuma pune godine staža


Godine (prethodna zaposlenja)GG=
Mjeseci (prethodna zaposlenja)MM=
Dani (prethodna zaposlenja)DD=
Ukupna staž (prethodna zaposlenja)S=GG MM DD
Datum novog zaposlenjaDZ=dd.mm.gggg
Datum obračuna staža novog zaposlenjaDZN=dd.mm.gggg
Staž od DZ do DZNSTZ=GG MM DD
Ukupan stažST=GG MM DD
Sledeći datum pune godine ukupnog stažaDS=dd.mm.gggg
Ukupne obaveze: KMPoreska kamata


DugI=KM
Datum dospijećaD1=dd.mm.gggg
Datum plaćanjaD2=dd.mm.gggg
Stopa 0.06%K6=KM dana do 31.12.2011. godine.
Stopa 0.04%K4=KM dana u periodu od 01.01.2012. do 16.08.2013. godine.
Stopa 0.03%K3=KM dana od 17.08.2013. godine.
Ukupne obaveze: KMObračun PDV-a


Iznos osnoviceOS=KM
PDV 17%PDV=KM
Iznos sa PDV-omUP=KM
Ukupne obaveze: KM