NOVOSTI

Pretraži
02.09.2014.

Popis prilikom povećanja cijena duvanskih prerađevinaIzmjenama Zakona o akcizama od 01.08.2014. godine uvedena je obaveza dostavljanja popisnih lista duvanskih prerađevina, obračuna i uplata akcize prilikom povećanja maloprodajnih cijena.

Poreski obveznici i sva druga lica koja se bave prometom duvanskih prerađevina dužna su izvršiti popis u trenutku svakog povećanja maloprodajne cijene za duvanske prerađevine koje se nalaze kod istih na stanju u trenutku primjene povećanja maloprodajne cijene i za koje se vrši promjena cijene, bez obzira kad se prijavi povećanje cijene, sačiniti popisne liste i iste dostaviti UIO u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa, te izvršiti obračun razlike akcize na utvrđene zalihe i istu platiti u roku od 10 dana od dana dostave popisnih lista. Navedena zakonska odredba takođe obavezuje sva lica koja vrše prodaju duvanskih prerađevina (cigareta, cigara, cigarilosa i duvana za pušenje) za koje se vrši promjena cijene da nakon izvršenog popisa duvanske prerađevine moraju prodavati po novim cijenama, tako da se ne može desiti da se iste duvanske prerađevine, u različitim objektima prodaju po različitim cijenama.

U tom smislu, a imajući u vidu da lica koja vrše prodaju duvanskih prerađevina a nisu poreski obveznici u smislu Zakona o akcizama, imaju isto obavezu povećanja cijene duvanskih prerađevina proizvođač, odnosno uvoznik koji vrši povećanje maloprodajne cijene duvanskih prerađevina dužan je svakog kupca koji vrši daljni promet istih obavjestiti o promjeni cijena i trenutku od kojeg se primjenjuje promjena cijene. Duvanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize nakon izvršenog popisa prodavat će se po novim maloprodajnim cijenama koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Izvor: www.new.uino.gov.ba

ARHIVA NOVOSTI