NOVOSTI

Pretraži
17.01.2011.

Objavljene izmjene Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodakOd 1. februara stupaju na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Sl.Gl. RS 01/11).

Prema ovim izmjenama ukupni doprinosi su sa 30,6% povećani na 33% (PIO 18%, zdravstveno 12,5%, dječija zaštita 1,5% i zapošljavanje 1%).

Uplatioci doprinosa dužni su nakasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec dostaviti obračun doprinosa Poreskoj upravi Republike Srpske.
Uplata doprinosa se vrši u trenutku isplate plate, odnosno uplatioci su dužni da uplate doprinose najkasnije dva mjeseca od isteka mjeseca za koji su doprinosi obračunati.

Stopa poreza na dohodak je povećana na 10%.

Ukinuto je pravo na umanjenje poreske osnovice za lični poreski odbitak, ali je ostalo pravo na umanjenje poreske osnovice za 900 KM na godišnjem nivou po svakom izdržavanom članu uže porodice, kao i za iznos kamate plaćene za stambeni kredit. Pri čemu ukupno umanjenje ne prelazi 3.000 KM.

Uvedeno je oporezivanje prihoda od dividende i udjela u dobiti u momentu isplate poreskom obvezniku, pri čemu ovo ne važi za isplate dividenti i udjela u dobiti koje potiču iz raspodjele dobiti ostvarene do 31. decembra 2010. godine, bez obzira na momenat isplate.

ARHIVA NOVOSTI