NOVOSTI

Pretraži
27.11.2010.

Ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnoviceIzmjenama i dopunama pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak propisano je da zaposleni koji u 2011. godini na osnovu izdržavanih članova uže porodice i stambenog kredita ostvaruju pravo na umanjenje poreske osnovice treba da do 27. decembra 2010. godine Poreskoj upravi podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice i da istu dostave poslodavcu radi akontativnog umanjenja poreske osnovice u 2011. godini. Izdata kartica ima trajno važenje i mijenjaće se samo u slučaju promjene u pravima na umanjenje poreske osnovice. Poreski obveznik je dužan da o promjenama obavjesti Poresku upravu u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Poreski obveznici koji na osnovu poreske kartice imaju pravo na akontativno umanjenje poreske osnovice (tj. poslodavac umanjuje poresku osnovicu pri isplati plate) neće moći podnositi Zahtjev za umanjenje poreske osnovice. U slučaju da poreski obveznici nisu u potpunosti ostvarili svoje pravo na umanjenje poreske osnovice, mogu to pravo ostvariti podnošenjem Godišnje prijave za porez na dohodak.

Poreski obveznici koji nisu u radnom odnosu, tj. ne ostvaruju platu, a time i pravo na akontativno umanjenje poreske osnovice, mogu podnijeti Zahtjev za umanjenje poreske osnovice do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Poreski obveznik koji prvi put zasniva radni odnos Zahtjev za izdavanje poreske kartice podnosi u roku od 15 dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

Poreski obveznici koji na dan stupanja na snagu ovog pravilnika ne ostvaruju pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou mogu Poreskoj upravi podnijeti Zahtjev za umanjenje poreske osnovice za 2010. godinu do 31. marta 2011. godine.

ARHIVA NOVOSTI