NOVOSTI

Pretraži
29.12.2009.

Novi Zakon o privrednim društvima stupa na snagu 01.01.2010.Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Sl.Glasnik RS 127/08, sva privredna društva su od 01.01.2010. godine u obavezi da izvrše usklađivanje osnivačkih akata sa odredbama ovog Zakona. Usklađivanja se notarski potvrđuju.
Rok za usklađivanje akata je dvije godine od dana primjene ovog zakona.

Ovdje ćemo navesti samo ono što smo mi prepoznali kao bitno, te preporučujemo odgovornim licima da sami provjere usklađenost akata sa ovim zakonom.
Zakon možete preuzeti na adresi:
http://www.kontoprom.com/dokumenti/ostalo/zakon_o_privrednim_drustvima.pdf

I Memorandum
1) Poslovna pisma i druge dokumente privrednog društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima, sadrže sledeće podatke:
- poslovno ime i pravnu formu društva;
- sjedište;
- registar u koji je registrovano i broj registracije društva;
- broj računa i poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun;
- poreski i identifikacioni broj
- podatke o osnovnom kapitalu društva sa naznakom koliko je od toga uplaćeni i uneseni, a koliko upisani kapital.
2) Poslovna pisma i druga dokumenta jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva sadrže naznaku da je reč o jednočlanom društvu.

II Knjiga udjela
1) Društvo sa ograničenom odgovornošću dužno je da knjigu udjela drži u svom sjedištu.
2) U knjigu udjela iz stava 1. ovog člana upisuje se:
- Ime i prebivalište, odnosno poslovno ime; sjedište i poreski identifikacioni broj svakog člana društva, odnosno svakog suvlasnika i njihovog zajedničkog punomoćnika; iznos ugovorenog i uplaćenog uloga i eventualne sporedne činidbe i dopunski ulozi pored osnovnog uloga; opterećenja udjela; broj ili procenat glasova svakog udjela; podjele i svi prenosi udjela uključujući i vrijeme prenosa i ime prenosioca i sticaoca, kao i sve eventualne promjene ovih podataka.
3) Društvo sa ograničenom odgovornošću podnosi registru, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija poslovnih subjekata, prijavu i dokumenta za svaku promjenu podataka upisanih u knjigu udjela, radi registracije i objavljivanja.

III Knjiga odluka
1) Članovi društva sa ograničenom odgovornošću čine skupštinu.
2) U društvu sa ograničenom odgovornošću sa jednim članom, ovlašćenja skupštine članova vrši taj član ili ovlašćeno lice.
3) Član društva sa ograničenom odgovornošću iz stava 2. ovog člana po donošenju odluka iz nadležnosti skupštine društva sa ograničenom odgovornošću sastavlja i potpisuje zapisnik i donesene odluke upisuje u knjigu odluka.
4) Sporazumi između člana iz stava 2. ovog člana i društva moraju biti u pisanoj formi ili uneseni u knjigu odluka, osim ako je riječ o tekućim poslovima zaključenim pod uobičajenim uslovima.

IV KAZNENE ODREDBE
Prekršaji privrednog društva i odgovornog lica
Član 441.
(1) Novčanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kazniće se za prekršaj privredno društvo, ako:
a) ne prijavi upis ili brisanje poslovne jedinice u sudski registar (član 3. ovog zakona),
b) suprotno ovom zakonu zloupotrijebi pravno lice (član 15. stav 1),
v) zloupotrijebi poslovno ime suprotno ovom zakonu (čl. 17, 20. i 21) i ako pisma i poslovna dokumenta upućena trećim licima ne sadrže podatke predviđene zakonom (član 22),
g) u svom poslovanju koristi skraćeno ili modifikovano poslovno ime, suprotno ovom zakonu (član 19),
d) zastupnik privrednog društva zaključi pravni posao izvan djelatnosti društva navedenih u osnivačkom aktu (član 25. stav 4),
e) suprotno ovom zakonu ne uplati u propisanom roku najmanje polovinu novčanog dijela osnovnog kapitala (član 107. stav 1. i član 187. stav 3),
.......
(2) Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu novčanom kaznom od 500 KM do 3.000 KM
(3) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 10.000 KM, kazniće se za prekršaj privredno društvo, ako:
a) obavlja djelatnost suprotno ovom zakonu (čl. 5. i 6),
b) zastupnik privrednog društva ne poštuje ograničenja ovlašćenja na zastupanje propisana ovim zakonom (član 25. stav 1),
e) izmijeni i dopuni osnivački akt suprotno ovom zakonu (član 50. stav 3, čl. 88, 168, 329. i 330),
ž) ne izabere lice ovlašćeno na zastupanje (čl. 68, 86, 154. i 314),
z) ne vodi knjigu udjela ili je ne vodi uredno (član 114),
i) ne vodi poslovne knjige u skladu sa ovim zakonom (čl. 153. i 305),
m) ne drži i ne čuva akta i dokumenta na način propisan ovim zakonom (čl. 169, 333. i 335) i
n) ne prijavi za upis u sudski registar podatke koje se po odredbama ovog zakona upisuju u taj registar i to ne učini u zakonom propisanom roku (čl. 8, 30, 246, 240, 331,340, 346, 367, 389, 390, 409, 419, 423 i 428).
(4) Za radnje iz stava 3. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu novčanom kaznom od 200 KM do 1.500 KM.

ARHIVA NOVOSTI