NOVOSTI

Pretraži
04.11.2009.

Napomena o vođenju Knjige dnevnih izvještajaPodsjećamo klijente da su na osnovu Zakona o fiskalizaciji obavezni voditi Knjigu dnevnih izvještaja (KDI) u koju se odlažu:

1. dnevni izvještaji za svaki dan kada je bilo prometa
2. drugi primjerci pisanih maloprodajnih i veleprodajnih fiskalnih računa i reklamiranih fiskalnih računa
3. kopije izdatih faktura
4. periodični izvještaji


Izdvajamo važne tačke člana 90. Zakona o fiskalizaciji:

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 15.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice – obveznik, ako:

a) ne vrši registrovanje svakog pojedinačnog prometa preko fiskalne kase i prenos podataka preko terminala do servera PU, a u slučaju da koristi nadređeni računar, zadavanje komandi fiskalnoj kasi ne vrši pomoću softverske aplikacije (član 5. stav 1),
b) u propisanom roku ne zaključi ugovor o servisiranju sa drugim ovlašćenim servisom (član 50. stav 6),
...
g) u zahtjevu za fiskalizaciju fiskalne kase definiše naziv i adresu prodajnog mjesta, tako da oni ne odgovaraju nazivu i adresi prodajnog mjesta na kome obveznik registruje promet preko fiskalne kase ili nazivu...
d) rješenje o fiskalizaciji ne čuva uz fiskalnu kasu na koju se odnosi (član 55. stav 9),
...
z) u propisanom roku prije promjene naziva ili adrese prodajnog mjesta preko ovlašćenog servisa (ne podnese PU zahtjev za promjenu prodajnog mjesta (član 60. stav 1),
i) preko ovlašćenog servisa (ne podnese PU zahtjev za brisanje obveznika iz registra fiskalizovanih kasa zbog prestanka obavljanja djelatnosti (član 61. stav 3),
...
k) klijentu ne (izda fiskalni račun odštampan na fiskalnoj kasi preko koje je evidentiran promet, bez obzira da li to klijent zahtijeva, u slučaju postojanja bar jedne ispravne fiskalne kase na prodajnom mjestu; i ako fiskalni račun ne izda sa svim obaveznim podacima iz člana 26. stav 2. ovog zakona (član 63),
l) klijentu ne (izda fiskalni račun pisan rukom u dva primjerka, bez obzira da li to klijent zahtijeva, u svim slučajevima nepostojanja bar jedne ispravne fiskalne kase na prodajnom mjestu; ako najmanje tri godine na prodajnom mjestu ne čuva drugi primerak pisanog fiskalnog računa; i ako svaki pojedinačni ostvareni evidentirani promet iz pisanih fiskalnih računa, naknadno ne registruje i ne odštampa odgovarajuće štampane fiskalne račune na fiskalnoj kasi u najkraćem mogućem vremenu (član. 65),
...
n) na vidnom mjestu na prodajnom mjestu ne istakne obavještenje o obavezi izdavanja štampanog i pisanog fiskalnog i reklamiranog računa od strane obveznika, o obavezi uzimanja štampanog i pisanog fiskalnog i reklamiranog računa od strane klijenta, o pravu klijenta da kupljenu robu, odnosno izvršene usluge ne plati obvezniku ako mu obveznik ne izda štampani ili pisani fiskalni račun i o pravu klijenta da reklamiranu robu uzme natrag poslije isplate klijentu ako mu obveznik ne izda štampani ili pisani reklamirani račun (član 71),
nj)klijentu koji plaćanje vrši na osnovu fakture, u fakturu ne unese redni broj fiskalnog računa na osnovu koga je registrovan promet u fiskalnoj kasi i na prodajnom mjestu ne drži kopije izdatih faktura; i ako ostvaren evidentiran promet i ostvaren reklamiran promet preko fiskalne kase za koji se plaćanje vrši na osnovu fakture, ne iskazuje u knjizi dnevnog izvještaja (član 72),
o) najmanje tri godine ne čuva odštampanu kontrolnu traku; ako štampanje fiskalnih dokumenata na papirnoj traci za isječke i na kontrolnoj papirnoj traci vrši na papiru čiji kvalitet ne obezbjeđuje čitanje podataka iz fiskalnih dokumenata u propisanom roku; i ako za štampanje fiskalnih dokumenata ne koristi papir čiji je kvalitet bolji ili jednak minimalnom kvalitetu papira (član 73. st. 1, 3. i 5),
p) ne vodi po jednu knjigu dnevnih izvještaja za svaku fiskalnu kasu u svakoj kalendarskoj godini; najmanje tri godine na prodajnom mjestu ne čuva knjigu dnevnih izvještaja i isječke fiskalnih dokumenata odložene u njoj; ako ne formira i ne odštampa dnevni izvještaj na kraju rada, jednom dnevno; ako svaki odštampani isječak dnevnog izvještaja ne registruje i ne odloži u knjigu dnevnih izvještaja hronološkim redom; ako ne formira i ne odštampa periodični izvještaj na kraju rada, posljednjeg dana svakog poreskog perioda; i ako svaki odštampani isječak periodičnog izvještaja ne registruje i ne odloži u knjigu dnevnih izvještaja hronološkim redom (član 74),
r) pismeno ne obavijesti PU o prestanku registrovanja prometa preko fiskalne kase, u roku od tri dana od dana krađe, odnosno oštećenja ili uništenja fiskalne kase usljed više sile (poplava, požar, zemljotres, nesreća u transportu i sl); ako zapisnik nadležnog organa, odnosno organizacije, ne dostavi PU u roku od tri dana od dana prijema zapisnika; ako u slučaju krađe fiskalne kase, u roku od osam dana od dana krađe ne otpočne registrovanje prometa preko nove fiskalne kase i prenos podataka pomoću terminala; i ako u slučaju oštećenja ili uništenja fiskalne kase usled više sile, u roku od osam dana od dana nastavka obavljanja djelatnosti posle više sile, ne otpočne registrovanje prometa preko nove fiskalne kase i prenos podataka pomoću terminala (član 75. st. 1, 2, 6. i 7),
...
u) servisnu knjižicu terminala ne čuva uz terminal na koji se odnosi (član 79. stav 2),
f) servisnu knjižicu softverske aplikacije ne čuva uz nadređeni računar sa softverskom aplikacijom na koju se odnosi (član 80. stav 2),
h) jednom godišnje ne obavi tehnički pregled fiskalnog sistema (član 81. stav 1),

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM.

(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM.


ARHIVA NOVOSTI