NOVOSTI

Pretraži
08.04.2009.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila Zakon o računovodstvu i revizijiZakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske u odnosu na važeće zakonsko rješenje, odnosno Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske iz 2005. godine, obuhvata rješenja koja su u značajno većoj mjeri usaglašena sa zahtijevima sadržanim u direktivama Evropske unije. Zakonom se i dalje podržava primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i pratećih propisa donesenih od strane relevantnih međunarodnih računovodstvenih tijela, što je u predmetnoj oblasti jedan od osnovnih zahtjeva međunarodnih finansijskih organizacija.

U odnosu na važeći Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, u Novom zakonu sadržano je značajno više odredaba kojim se precizno uređuju pitanja od značaja za uspostavljanje sistema knjigovodstva i računovodstva, poput preciziranja kriterijuma za razvrstavanje pravnih lica, jasnog definisanja pravila koja se odnose na obavezu popisa imovine i obaveza i druge aktivnosti koje se provode s ciljem usaglašavanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, što je direktno u funkciji izrade kvalitetnih finansijskih izvještaja, stvaranja pretpostavki za organizaciju uređenog knjigovodstvenog sistema kod preduzetnika u skladu sa računovodstvenim pravilima propisanim Zakonom o računovodstvu i reviziji što dosad nije bio slučaj, preciznog uređivanja pitanja koja se odnose na obavezu izrade konsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu sa pravilima sadržanim u relevantnim Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, preciznog uređivanja obaveze i obveznika izrade periodičnh finansijskih izvještaja, jasnog definisanja obaveze i načina vođenja osnovnih i pomoćnih poslovnih knjiga, jasnog definisanje uloge vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava i dr.

Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, za razliku od dosadašnjih zakonskih rješenja, sadrži odredbe koje se odnose na uređivanje pitanja od značaja za uspostavljanje sistema javnog nadzora nad računovodstvenom i revizorskom profesijom, što uključuje i nadzor nad privrednim društvima za reviziju, profesionalnim tijelom ili tijelima utvrđenim u skladu sa zakonom, licima koja pružaju usluge revizije, kao i licima koja pružaju računovodstvene usluge. Javni nadzor je povjeren Ministarstvu finansija a Novim zakonom su precizno definisani mehanizmi za sprovođenje javnog nadzora.

Zakonom je predviđeno uspostavljanje Savjeta za računovodstvo i reviziju Republike Srpske kao tijela koje je ovlašćeno da prati proces primjene računovodstvenih i revizijskih standarda u Republici Srpskoj, daje inicijative za odgovarajuća i blagovremena rješenja radi što efikasnije primjene tih standarda, prati proces primjene direktiva Evropske unije koje se odnose na oblast računovodstva i revizije, učestvuje u pripremi strategije i izradi smjernica i akcionog plana za poboljšanje kvaliteta finansijskog izvještavanja u Republici Srpskoj, utvrđuje kriterijume za obrazovanje cijena revizorskih usluga i dr.

Novim zakonom detaljno su propisana pravila za licenciranje privrednih društava za reviziju, odnosno okolnosti pod kojim se tim društvima mogu izdati ili oduzeti odobrenja za rad (licence). Kompletan postupak u vezi s tim provodi Ministarstvo finansija koje, kako je već navedeno, vrši i javni nadzor nad radom privrednih društava za reviziju.

Novim zakonom predviđeno je uspostavljanje javnih registara lica i privrednih društava za reviziju preko kojih bi zainteresovanoj javnosti bili dostupni podaci o privrednim društvima ovlašćenim da pružaju usluge revizije, licima koja ta društva zapošljavaju ili angažuju, profesionalnoj kompetentnosti tih lica i dr.

Novim zakonom utvrđena su profesionalna zvanja u Republici Srpskoj, pravila za sticanje tih zvanja, sertifikaciju i licenciranje lica koja pružaju usluge računovodstva i revizije, priznavanje stranih kvalifikacija i dr.

Konačno, Novim zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske preciznije i obuhvatnije, u odnosu na važeće zakonsko rješenje, uređene su novčane kazne u slučaju činjenja prekršajnih dijela, tj. postupanja suprotno odredbama predloženog zakona.

Izvor: www.vladars.net

ARHIVA NOVOSTI