NOVOSTI

Pretraži
30.12.2021.

Nove stope doprinosa i poreza na dohodak1. januara 2022. godine stupaju na snagu izmjene Zakona o doprinosima kojim je stopa za zdravstveno osiguranje sa 12% snižena na 10,2%.
Izmjenama Zakon o porezu na dohodak stopa poreza na prihode od ličnih primanja je snižena sa 10% na 8%. Stopa od 10% ostaje za plaćanje poreza na prihod od samostalnih djelatnosti. Za prihode od autorskih prava, kapitala, kapitalnih dobitaka i ostalog dohotka plaća se porez na dohodak po stopi od 13%.

Godišnji lični odbitak je sa 8.400 KM povećan na 12.000 KM.
Novi zakon donosi i novu definiciju poreske osnovice: Poreska osnovica poreza na dohodak od ličnih primanja predstavlja zbir bruto ličnih primanja (plata, olakšice, skrivene isplate, korišćenje službenog vozila, pokloni, bonusi, nagrade i druge isplate ukoliko nisu oslobođene).

Na dohotke od ličnih primanja koji su ostvareni prije stupanja na snagu ovog zakona primjenjivaće se odredbe zakona koji je bio na snazi poslednjeg dana u mjesecu za koji se isplaćuje dohodak od ličnih primanja.

ARHIVA NOVOSTI