NOVOSTI

Pretraži
27.05.2008.

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE U VEZI DINAMIKE UVOĐENJA FISKALNIH KASAČlanom 5. Zakona o fiskalnim kasama («Sl. glasnik RS», broj 69/07) propisana je obaveza lica koja su upisana u odgovarajući registar za promet robe, odnosno za pružanje usluga da svaki pojedinačni promet roba i usluga registruju preko fiskalne kase, a članom 99. pomenutog zakona obaveza Poreske uprave RS je da obavijesti izabranu grupu poreskih obveznika o planiranom početku uvođenja fiskalnih kasa 30 dana prije početka istog. Dinamika uvođenja fiskalnih kasa vršiće se prema registrovanoj djelatnosti shodno Zakonu o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja («Sl.glasnik RS», 113/04).
Ovim obavještavamo da uvođenje fiskalnih kasa najkasnije 15.06.2008. godine treba da otpočnu sljedeći poreski obveznici:

1.pravna lica iz grana:
  - 55.1 – Hoteli
  - 55.2 – Kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak
  - 55.3 – Restorani
  - 55.4 – Barovi
  - 55.5 – Kantine i ketering

2.pravna lica iz grane 52.3
  - 52.3 – Trgovina na malo farmaceutskim, medicinskim,kozmetičkim i toaletnim preparatima;

3.samostalne ugostiteljske radnje koje porez na dohodak građana na prihode od samostalne djelatnosti plaćaju prema stvarno ostvarenom prihodu, osim onih koje djelatnosti obavljaju preko kioska i sličnih objekata;

4.samostalne trgovinske radnje.

Potrebno je da se naprijed navedeni poreski obveznici obrate organizacionim jedinicama Poreske uprave RS radi informisanja u cilju ispunjenja svoje zakonske obaveze u vezi sa početkom evidentiranja prometa roba i usluga preko fiskalnih kasa.


Izvor: www.poreskaupravars.org

ARHIVA NOVOSTI