NOVOSTI

Pretraži
13.06.2016.

Prijava radnika u JS dan prijeIzmjenama Zakona o poreskom postupku, rok za registraciju radnika po osnovu Ugovora o radu u Jedinstveni sistem Poreske uprave (JS) putem obrasca PD3100 je najkasnije dan prije stupanja na rad.

Poreska uprava će po prijavi u JS izdati elektronsku identifikacionu karticu za svakog radnika koju radnik mora imati uz sebe u toku radnog vremena.

Ukoliko inspektor Poreske uprave utvrdi da poslodavac nije podnio prijavu za registraciju zaposlenog u JS u propisanom roku, usmenim rješenjem izriče mjeru zabrane obavljanja djelatnosti do otklanjanja nepravilnosti, a najmanje u trajanju od 15 dana.

Kazna za poslodavca-pravno lice je od 10.000 KM do 30.000 KM (za odgovorno lice 3.000 KM do 9.000 KM), a za preduzetnika je 3.000 KM do 9.000 KM ako ne podnese prijavu u JS na način i u roku propisan Zakonom.

Kazna za zaposlenog koji u toku radnog vremena nema ID karticu je 20 KM. (Za već zaposlene radnike PU će u roku od 6 mjeseci izdati ID kartice.)

U slučajevima kada je na prijavi u Jedinstveni sistem naveden period trajanja radnog odnosa ili odnosa sličnom radnom odnosu (npr. privremeni i povremeni poslovi, rad na određeno vrijeme, probni rad, ugovor o djelu) ne podnosi se prijava odjave u JS niti je potrebno dostavljati dokaz o prestanku pravnog odnosa.

ARHIVA NOVOSTI