English
Poslednje ažuriranje: 27.09.2014.

Kako registrovati preduzetničku radnju - SP?


Procedura osnivanja preduzetničke radnje u Republici Srpskoj je sljedeća:

  1. Definisanje djelatnosti kojom će se SP baviti i odabir šifara djelatnosti.
  2. Gradskoj/Opštinskoj administraciji se podnosi zahtjev za registraciju.
    Prilozi ovom zahtjevu su ovjerena kopija lične karte, potvrda da licu nije izrečena zabrana obavljanja djelatnosti, te drugi dokazi ako su potrebni o čemu ćete dobiti informaciju na licu mjesta
  3. Preuzimanje Rješenja o registraciji preduzetnika. U roku od 2 dana bi trebalo da Odjeljenje za privredu izda Rješenje.
  4. Pravljenje pečata.
    Potrebna kopija Rješenja
  5. Podnošenje prijave PR-2 u Poresku Upravu.
    Potreban broj protokola i datum Ugovora o vođenju knjiga
  6. Preuzimanje JIB-a u Poreskoj Upravi.
  7. Otvaranje žiro računa u banci.
    Potrebne ovjerene kopije: Rješenja o registraciji, JIB-a, lične karte vlasnika.


Dalji postupci:
Pitanja: