English

KALKULATORIPlata


Bruto plataB=KMB=D+PP, B=PP/0.67, B=N+D+P
DoprinosiD=KMD=B*33%, PIO-18.5%, ZDR-12%, DJ-1.70%, NEZAP-0.8%
Plata prije oporezivanjaPP=KMPP=B-D, PP=B*0.67
Lični odbitakO=KM
PorezP=KMP=(PP-O)*10%
Isplata radniku:N=KMN=PP-P
Ukupne obaveze: KM

Najniža plata u Republici Srpskoj od 1.8.2018. godine iznosi 440,00 KM. Osnovni lični odbitak od 1.9.2018. godine iznosi 500,00 KM.Ugovor o djelu


Bruto naknadaB=KMB=N+D+P, B=N/0.7335
Doprinosi PIOD=KMD=B*18.5%
DohodakDH=KMDH=B-D
PorezP=KMP=DH*10%
Neto naknadaN=KMN=B-(D+P), N=B*0.7335
Ukupne obaveze: KMAutorski ugovor


Bruto naknadaB=KMB=N+D+P
DoprinosiD=KMD=B*18.5%
DohodakDH=KMDH=B-D
Normirani troškoviT=%
PorezP=KMP=DH*(100-T)/100*10%
Neto naknadaN=KMN=B-(D+P)
Ukupne obaveze: KM

Od 01.01.2018. godine lice koje ostvaruje prihod od autorskih prava je obveznik doprinosa za PIO bez obzira na to da li je osiguran po drugom osnovu. Prema prethodnom zakonu obračunavali su se svi doprinosi u slučaju da obveznik nije osiguran po drugom osnovu.

Član 64. Pravilnika o porezu na dohodak
a) u visini od 60% od ukupnog prihoda za vajarska djela, tapiserije, umjetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umjetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umjetničku obradu tekstila, tkani tekstil, štampani tekstil i slično,
b)u visini od 50% od ukupnog prihoda za slikarska djela, grafička djela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umjetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umjetnička rješenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička djela, usmeno i pisano prevođenje, muzička i kinematografska djela i restauratorska i konzervatorska djela u oblasti kulture i umjetnosti, za izvođenje umjetničkih djela sviranja i pjevanja, pozorišna i filmska gluma, recitovanja, snimanja filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu i
v) u visini od 40% od ukupnog prihoda za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u t. a) i b).Zakup


Bruto zakupninaB=KMB=N/0.92
Normirani troškovi 20%T=KMT=B*20%
DohodakDH=KMDH=B-T
PorezP=KMP=DH*10%
Neto zakupninaN=KMN=B-P
Ukupne obaveze: KMPoreska kamata


DugI=KM
Datum dospijećaD1=KMdd.mm.gggg
Datum plaćanjaD2=KMdd.mm.gggg
Stopa 0.06%K6=KM dana do 31.12.2011. godine.
Stopa 0.04%K4=KM dana u periodu od 01.01.2012. do 16.08.2013. godine.
Stopa 0.03%K3=KM dana od 17.08.2013. godine.
Ukupne obaveze: KMPorez po odbitku na prihod stranih pravnih lica


Plaćeno ino dobavljaču U=KM
PorezP=KMP=U*10%
Ukupne obaveze: KM

Član. 44-45 Zakona o porezu na dobitPrivremeni i povremeni poslovi


Bruto primanjeB=KMB=N+D+P, B=N/0.6255
DoprinosiD=KMD=B*30.5%
DohodakDH=KMDH=B-D
PorezP=KMP=DH*10%
Neto plataN=KMN=B-(D+P), N=B*0.6255
Ukupne obaveze: KMDoprinosi za nosioce komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva


OsnovicaOS=KM30% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu (osnovica za 2018. je 399.30 KM)
Doprinosi penzijsko osiguranjePIO=KMPIO=OS*18.5%
Doprinosi zdravstveno osiguranjeZDR=KMZDR=OS*12%
Ukupne obaveze: KM

Osnovica za obračun je 30% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu.