English

NOVOSTI

Pretraži
03.12.2013.

Brže i jeftinije osnivanje privrednog društva

U ponedeljak, 2.12.2013. godine stupio je na snagu Zakon o registraciji poslovnih subjekata koji propisuje da se zahtjev za otvaranje firme podnosi u Agenciju za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF). APIF prijavu sa dostavljenom dokumentacijom (notarski obrađena i/ili ovjerena osnivačka dokumentacija), neposredno u pisanom obliku i elektronskim putem odmah i bez odlaganja dostavlja nadležnom registarskom sudu na odlučivanje. Agencija je dužna da prije dostavljanja prijave pribavi od nadležnog poreskog organa JIB za subjekte upisa i pod JIB za organizacioni dio subjekta upisa. Nadležni registarski sud je dužan, u roku od dva dana od dana prijema prijave, ispitati i utvrditi da li su ispunjeni uslovi za upis u sudski registar i u istom roku donijeti odluku o upisu u sudski registar, ako su uz prijavu dostavljene potrebne isprave za upis u sudski registar.

To znači da poslovni subjekat nije dužan više da se obraća nadležnom privrednom registarskom sudu, Republičkom zavodu za statistiku i Poreskoj upravi Republike Srpske, pojedinačno, a u cilju okončanja svih aktivnosti potrebnih za početak obavljanja privredne aktivnosti.

Takođe, juče su stupile na snagu izmjene Zakona o privrednim društvima koje propisuje 1 KM umjesto dosadašnjih 2000 KM minimalnog osnovnog kapitala.

Takođe, ukunute su sudske takse, koji su ranije naplaćivane u iznosu između 500 i 800 KM.

Prema nekim novinskim navodima troškovi osnivanja jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću sada če koštati do 100 KM, dok je za ovu stavku ranije bilo potrebno izdvojiti između 1.130 KM do 1.532 KM.