English

JUS MEDIA TEAM S.P.

Odnosi s javnošću i djelatnost saopštavanja

JIB:4511353770003
Žiro račun:5673432500080722
Adresa:MAJEVIČKIH BRIGADA KV.5 BR.2, 76311, DVOROVI
Telefon:066/723-848
Odgovorno lice:NOVAKOVIĆ JELENA