English

KOMUNALNA TAKSA


Visinu komunalne takse određuje lokalna samouprava u zavisnosti od djelatnosti.

Rok za prijavljivanje takse je 31.03. a rok za plaćanje do 30.06.
U prvoj godini poslovanja rok za prijavljivanje je 15 dana od osnivanja u iznosu srazmjerno preostalom broju mjeseci do kraja godine, a rok za plaćanje do 31.12.

Od plaćanja komunalne takse oslobođena su lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, RVI i civilne žrtve rata.

U Bijeljini važi da preduzetnik koji prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost, u prvoj poslovnoj godini plaća 50% od propisane takse za isticanje poslovnog imena, takođe za svaku izdvojenu poslovnu jedinicu taksa je umanjena za 50%, a privredni subjekti koji su locirani izvan područja grada Bijeljina plaćaju taksu umanjenu za 30%.

KOMUNALNA TAKSA U OPŠTINI BIJELJINA

Odluka o komunalnim taksama
Izmjena odluke o komunalnim taksama - važi od 01.01.2018. - Važne izmjene koje se odnose na visinu komunalna taksa za isticanje poslovnog imena.