English

KALKULATORIPlata


Bruto plataB=KMB=N+D+P, B=(N-O*10%)/0.603
DoprinosiD=KMD=B*33%, PIO-18.5%, ZDR-12%, DJ-1.50%, NEZAP-1%
DohodakDH=KMDH=B-D
Lični odbitakO=KM
PorezP=KMP=(DH-O)*10%
Neto plataN=KMN=B-(D+P), N=B*0.603+O*10%
Ukupne obaveze: KM

Najniža plata u Republici Srpskoj za 2017. godinu iznosi 395,00 KM.Ugovor o djelu


Bruto naknadaB=KMB=N+D+P, B=N/0.7335
Doprinosi PIOD=KMD=B*18.5%
DohodakDH=KMDH=B-D
PorezP=KMP=DH*10%
Neto naknadaN=KMN=B-(D+P), N=B*0.7335
Ukupne obaveze: KMAutorski ugovor


Bruto naknadaB=KMB=N+D+P
Obračun doprinosaZ= 1 - ako autor nije zaposlen, 0 - ako je autor zaposlen
DoprinosiD=KMD=0 ili D=B*33%
DohodakDH=KMDH=B-D
Normirani troškoviT=%
PorezP=KMP=DH*(100-T)/100*10%
Neto naknadaN=KMN=B-(D+P)
Ukupne obaveze: KM

Član 64. Pravilnika o porezu na dohodak
a) u visini od 60% od ukupnog prihoda za vajarska djela, tapiserije, umjetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umjetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umjetničku obradu tekstila, tkani tekstil, štampani tekstil i slično,
b)u visini od 50% od ukupnog prihoda za slikarska djela, grafička djela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umjetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umjetnička rješenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička djela, usmeno i pisano prevođenje, muzička i kinematografska djela i restauratorska i konzervatorska djela u oblasti kulture i umjetnosti, za izvođenje umjetničkih djela sviranja i pjevanja, pozorišna i filmska gluma, recitovanja, snimanja filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu i
v) u visini od 40% od ukupnog prihoda za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u t. a) i b).Zakup


Bruto zakupninaB=KMB=N/0.92
Normirani troškovi 20%T=KMT=B*20%
DohodakDH=KMDH=B-T
PorezP=KMP=DH*10%
Neto zakupninaN=KMN=B-P
Ukupne obaveze: KMPoreska kamata


DugI=KM
Datum dospijećaD1=KMdd.mm.gggg
Datum plaćanjaD2=KMdd.mm.gggg
Stopa 0.06%K6=KM dana do 31.12.2011. godine.
Stopa 0.04%K4=KM dana u periodu od 01.01.2012. do 16.08.2013. godine.
Stopa 0.03%K3=KM dana od 17.08.2013. godine.
Ukupne obaveze: KMPorez po odbitku na prihod stranih pravnih lica


Plaćeno ino dobavljaču U=KM
PorezP=KMP=U*10%
Ukupne obaveze: KM

Član. 60 Pravilnika o porezu na dobitDoprinosi za nosioce komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva


OsnovicaOS=KM30% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu (osnovica za 2016. je 402.00 KM)
Doprinosi penzijsko osiguranjePIO=KMPIO=OS*18.5%
Doprinosi zdravstveno osiguranjeZDR=KMZDR=OS*12%
Ukupne obaveze: KM

Osnovica za obračun je 30% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu.